ارتباطات بازاريابی يكپارچه شامل هماهنگی و يكپارچه‌سازی همه ابزارهای ارتباطی بازاريابی می‌باشد كه با استفاده از يك برنامه بدون عيب و نقص براي حداكثر كردن اثر بر روی مصرف‌كننده نهايی با حداقل هزينه در شركتها اجرا می‌شود. اين يكپارچه سازی همه كانالهای بازاريابی، ارتباطات مشتری محور، و حتی ارتباطات درون‌سازمانی را تحت تاثير قرار خواهد داد.

اهميت ارتباطات بازاريابی يكپارچه


جابجايی و تغييرات در تبليغات و صنعت رسانه باعث شده است تا ارتباطات بازاريابی يكپارچه برای بازاريابان بصورت يك استراتژی بنيادی توسعه يابد. دلايل اهميت ارتباطات بازاريابی يكپارچه عبارتند از :
1- تغيير از تبليغات رسانه‌ای تا ارتباطات چندگانه
2- تغيير از رسانه عمومی به رسانه‌هاي تخصصی براي گوشه‌بازارها
3- تغيير از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی (بازارهای تحت كنترل مشتری)
4- تغيير از تبليغات با تمركز بر عموم مردم به سمت بازاريابی بر اساس پايگاه اطلاعاتی از مشتريان
5- تغيير از سطح پايين پاسخگويی آژانسهاي تبليغاتی و بازاريابي به سمت سطوح بالاتر پاسخگويی
6- تغيير از پرداخت‌های سنتی به پرداخت بر اساس عملكرد (كه باعث فروش يا سود بيشتر شركت و يا كاهش هزينه‌ها شود)