ارتباطات بازاريابی يكپارچه شامل هماهنگي و يكپارچه‌سازی همه ابزارهای ارتباطی بازاريابی می‌باشد كه با استفاده از يك برنامه بدون عيب و نقص برای حداكثر كردن اثر بر روی مصرف‌كننده نهايی با حداقل هزينه در شركتها اجرا می‌شود. اين يكپارچه سازی همه كانالهای بازاريابی، ارتباطات مشتری محور، و حتی ارتباطات درون‌سازمانی را تحت تاثير قرار خواهد داد. اهميت ارتباطات بازاريابی يكپارچه جابجايی و تغييرات در تبليغات و صنعت رسانه باعث شده است تا ارتباطات بازاريابی يكپارچه برای بازاريابان بصورت يك استراتژی بنيادي توسعه يابد. دلايل اهميت ارتباطات بازاريابی يكپارچه عبارتند از : 1- تغيير از تبليغات رسانه‌اي تا ارتباطات چندگانه 2- تغيير از رسانه عمومي به رسانه‌های تخصصي براي گوشه‌بازارها 3- تغيير از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی (بازارهاي تحت كنترل مشتري) 4- تغيير از تبليغات با تمركز بر عموم مردم به سمت بازاريابي بر اساس پايگاه اطلاعاتي از مشتريان 5- تغيير از سطح پايين پاسخگويی آژانسهاي تبليغاتی و بازاريابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگويی 6- تغيير از پرداخت‌های سنتی به پرداخت بر اساس عملكرد (كه باعث فروش يا سود بيشتر شركت و يا كاهش هزينه‌ها شود)