۵ مرحله بازاریابی دیجیتال برای سال ۲۰۲۲

5 مرحله بازاریابی دیجیتال برای سال 2022

۵ مرحله بازاریابی دیجیتال برای سال ۲۰۲۲

۵ مرحله بازاریابی دیجیتال برای سال ۲۰۲۲ 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

هرسال روند بازاریابی دیجیتال تغییر میکند و سال ۲۰۲۲هم تغییرات قابل توجهی نسبت به سال های اخیر با توجه با تاثیر همه گیری کووید دارد. من دکترعلی ناصرحجتی هستم و در این پادکست درباره ۵ مرحله ی بازاریابی دیجیتال برای سال ۲۰۲۲ با شما گفتگو خواهم کرد.