گزارش یازدهمین سال بازاریابی محتوای یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگر

گزارش یازدهمین سال بازاریابی محتوای یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگر

گزارش یازدهمین سال بازاریابی محتوای یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگر

گزارش یازدهمین سال بازاریابی محتوای یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگر 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

گزارش یازدهمین سال بازاریابی محتوای یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگر

بازاریابی محتوا : رویکرد بازاریابی راهبردی که روی ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، مربوط و نامتناقص برای جذب کردن و حفط کردن مخاطبی که به خوبی تعین شده است تمرکز یا فته است – برای بدست آوردن سود از مشتری

معیارها ، بودجه ها و رویه ها

توصیفات اصطلاح نظر سنجی

بازاریابی محتوا : رویکرد بازاریابی راهبردی که روی ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، مربوط و نامتناقص برای جذب کردن و حفط کردن مخاطبی که به خوبی تعین شده است تمرکز یا فته است – برای بدست آوردن سود از مشتری

موفقیت: رسیدن به نتایج دلخواه و هدفمند سازمان.

توصیفات اصطلاح چارت

تمام پاسخ دهنده گان : بازاریاب های محتوا کسب و کار،  تمامشان نشان داده اند که سازمانشان بازاریابی محتوا را بکاربرده است حداقل برای یک سال

موفق ترین و کمترین موفقیت

بیشترین موفقیت شامل کسانی است که رویکرد کلی بازاریابی محتوای سازمانشان را به عنوان موفق ترین رویکرد مشخص کرده اند.  کمترین موفقیت شامل  کسانی است که رویکرد سازمانشان را در سطح خیلی کم موفق و یا ناموفق مشخص کرده اند

جدول سرفصل ها

مقدمه

عملکردهای درجه بالای بازاریابی محتوای یک بنگاه به بنگاه دیگر

ساختار تیم و  برون سپاری

ایجاد محتوا و توزیع آن

معیارها و اهداف

بوجه و مصرف آن

بینش در سال ۲۰۲۱

روش شناسی

درباره ما

بازاریابی محتوا در سالی که با سالهای دیگر فرق می کند

خوش آمدید به ۱۱ امین سال گزارش  بازاریابی محتوا، معیارها، بودجه ها و رویه ها. شما ممکن است گزارش امسال را متفاوت از سال های گذشته ببینید و این تفاوت ناشی از طراحی آن می باشد.سالی که مانند سالهای دیگر نیست یک رویکردی که مانند رویکردهای دیگر نیست لازم دارد.

مانند سالهای گذشته ، ما فرم های نظر سنجی را در طول تابستان پر کردیم. ما سوالهایی که بسیاری از آنها مانند سال گذشته بود کردیم و سوالهای جدیدی به آن اضافه کردیم که ببینیم چگونه بازاریاب های محتوا چندین ماه را در دوران همه گیری گذرانده اند.

اگرچه داده ها ، کاهش قابل توجه ای در منابع بازاریابی محتوا نشان ندادند. خیلی از پاسخ دهندگان چالش های خود را از بازاریابی بیشتر با منابع کمتر در نظرسنجی خود به اشتراک گذاشتند. دیگران نگرانی های خود را در مورد دستیابی به مخاطبان خود در یک جهان مجازی پرازدحام به اشتراک گذاشتند.

با این اوصاف، یک چیز برجسته بود  : بازاریاب های محتوا به سرعت از شرایط نامساعد گذشتند و شرایط را ترمیم کردند. بیشتر بازاریاب ها  چالش هایی از پاندمی ویروس در پیش روی خود می دیدند آنها به سرعت خود را با آن وفق می دادند و براین باور بودند که محتوایشان می تواند ارزشی برای انها اضافه نماید.

عملکرد درجه بالای بازاریابی محتوای یک بنگاه به بنگاه دیگر در یک نگاه

برای بسیاری از سوالهای امسال، ما شکاف  زیادی بین تمام پاسخ دهندگان و پاسخ دهندگان بسیار موفق ندیدیم. مناطقی که یک شکاف حداقل ۱۰% دارند در شکل زیر آمده است.

 بیشتر موفقتمام پاسخ دهندگانکمتر موفق
یک راهبرد بازاریابی محتوا که مستند شده است دارد.۶۳%۴۳%۲۱%
بازاریابی محتوا ی سازمان پیچیده و مشکل است۷۷%۴۹%۱۰%
تقویم تحریریه به کاربرده است۸۰%۷۰%۵۰%
یک اجتماع بر خط ثبت کرده است۴۲%۳۲%۲۱%
از معیار ها برای اندازه گیری عملکرد محتوا استفاده کرده است۹۴%۸۱%۶۰%
موافقت به شدت / تا حدی
سازمان تغیر ناگهانی کند بخاطر پاندمی ویروس۹۳%۸۳%۶۲%
سازمان یک تغیر موثر بکند بخاطر پاندمی۹۴%۸۰%۵۱%
بکاربردن بازاریابی محتوا بصورت موفقیت آمیز برای           
پرورش دادن مشترکین، مخاطبین و رهبران۷۳#۶۰%۳۸%
فروش ها و بهره های کلی۶۴%۵۱%۴۱%
ساختن یک مخاطب که مشترک شده است۶۰%۴۷%۲۵%

واکنش پاندمی و موفقیت بازاریابی محتوا

 وقتی که ویروس COVID-19 شروع به پخش شدن کرد، بازاریاب ها راهبرد بازاریابی محتوایی خود را با آن تنظیم کردند. در زمان نظرسنجی ، خیلی از پاسخ دهندگان با تغیر مدیریت راهبردی  و تنطیم تقویم های تحریریه خود به سرعت پاسخ دادند. با اینحال ، پاسخ دهندگان خیلی کمتری در مورد اینکه چگونه پاندمی روی نحوه تعاملات مشتری با سازمان و شخصیت ها تاثیر کرده است مطالعه کردند.  حتی تعداد اندکی نشانگر عملگر بازاریابی محتوایی شان را تنظیم کردند- گام های موثری برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا تغیرات انجام گرفته موثر بوده است یا خیر.

حتی اگر، هنگامی که ما از پاسخ دهندگان خواستیم که به ۱۲ ماه گذشته به صورت کلی  نگاه کنند ۳۱% گفتند سازمانشان موفقیت بی اندازه ای با بازاریابی محتوا کسب کرده اند. جالب است که ببینید چگونه بازاریاب ها در سال آینده از تاثیرات گسترده تر پاندمی روی موفقیت شان با در نظر گرفتن اینکه ما فقط ۴ ماه در زمان نظرسنجی در قرنطینه خانگی بودیم گزارش کرده اند.

” ما با چالش های  ردیابی اینکه چگونه COVID-19  تعملات خریدار با سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه ما لازم داریم که محتوایی ایجاد کنیم تا نکاتی از شکست را مورد خطاب قرار دهیم و مردم را به خط پایان برسانیم.”

پاسخ به پاندمی و موفقیت بازاریابی محتوا                                                                

۷۹% بازاریاب های یک بنگاه به بنگاه  دیگر یک راهبرد بازاریابی محتوایی دارند. از آنها، ۷۰% تنظیمات بزرگ یا متوسط برای راهبردشان در دوران پاندمی داشتند. ۲۲% آنها را به عنوان تنظیمات کوتاه مدت و ۶۶ درصد آنها را به عنوان تنظیمات کوتاه و بلند مدت نگاه می کنند.

درصد بازاریاب های B2B با راهبرد بازاریابی محتوا                                                                  4%

بله و مستند شده است (۴۳%)                                                                                               17%

بله و مستند نشده است (۳۶%)                                                                          43%

خیر و برای ۱۲ ماه برنامه ریزی شده است (۱۷%)                                                                          36%

خیر و بدون برنامه ۴%

تاثیر پاندمی روی راهبرد بازاریابی محتوا یک کسب و کار به کسب و کار دیگر

بزرگ ( ۲۵%)                                                                                                                          

متوسط (۴۵%)

اندک ( ۲۴%)                                                                                                     25%                              

هیچ یک ( ۶%)

ماهیت و طبیعت تنظیمات ایجاد شده برای راهبرد بازاریابی محتوا به عنوان نتیجه پاندمی

تنظیمات کوتاه مدت (۲۲%)

تنظیمات بلند مدت ( ۶%)

هردو تنظیمات کوتاه مدت و بلند مدت ( ۶۶%)

نا مطمئن (۶%)

با توجه به سرعتی که سازمانها به پاندمی پاسخ می دهند، ۸۳% گفتند که آنها تغییرات سریع را برای بازاریابی محتوایشان انجام دادند. ۸۰% تغیرات را مثبت ارزیابی کردند و ۸۶% انتظار داشتند که بعضی از تغیرات برای آینده قابل پیش بینی اثر گذار بماند.

نظرات بازاریاب ها ی یک بنگاه به بنگاه دیگر در مورد تغییرات سازمانشان که در پاسخ به پاندمی به بازاریابی محتوا اعمال می شود.

به شدت مخالف     تا حدی مخالف              نه موافق نه مخالف      تا حدی موافق          به شدت موافق

۱

۲

۳

          100                     80                        60                        40                        20

  1. سازمان ما تغییرات سریع مربوط به پاندمی انجام می دهد.
  2. سازمان ما تغییرات موثر مربوط به پاندمی انجام می دهد
  3. ما انتظار داریم بعضی از تغییراتی که انجام داده ایم برای آینده قابل پیش بینی موثر بمانند.

در پاسخ به پاندمی،  خیلی از بازاریاب ها ی  یک بنگاه به بنگاه دیگر اهداف/ راهبرد پیغام رسانی/ تقویم تحریریه و راهبرد توزیع اشان را تغییر داده اند. تعداد کمی نحوه تعاملات مشتری با سازمان و شخصیت ها را مورد باز بینی قرار داده اند و نشان گرهای و معیار های عملکرد کلیدی بازاریابی محتوایشان را تنظیم کردند.

بازاریابی محتوا ، سازمانهای مرتبط با یک بنگاه به بنگاه دیگر را تغیر دادند در جواب به پاندمی

۷۰%

                64%

                53%

                40%

                40%

                     31%

                     30%

                     26%

                     25%

                     20%

                     14%

                 80                        60                              40                        20

اهداف و راهبرد پیغام رسانی را تغیر دادند (۷۰%)

تقویم تحریریه را تنظیم کردند (۶۴%)

توزیع محتوا / راهبرد ارتقا را تغیر دادند ۵۳%

وب سایت را تغیر دادند ۴۰%

منابع بیشتری را به رسانه های اجتماعی / اجتماعات برخط تخصیص دادند ۴۰%

تعاملات مشتری با سازمان را باز بینی کردند ۳۱%

زمان صحبت با مشتریان را افزایش دادند ۳۰%

خدمات و محصولات ما را تغیر دادند ۲۶%

شخصیت های مشتری/ خریدار را بازبینی کردند ۲۵%

نشان گرهای عملکرد کلیدی را تنظیم کردند ۲۰%

معیارهای بازاریابی محتوا را تغیر دادند 14%  ( به عنوان مثال داشبورد ها/ موارد تحلیلی جدیدی پایه گذاری کردند.)

۳۱% بازاریاب های  یک بنگاه به بنگاه دیگر گزارش کردند که در دوره ۴ ماهه پاندمی سازمانشان با بازاریابی محتوا در ۱۲ ماه گذشته بسیار موفق بوده است.              

 
 

به شدت موفقیت آمیز ۵%

خیلی موفقیت آمیز ۲۶%

نسبتا موفق ۵۴%

حداقل موفق۱۴%

به هیچ وجه موفق نبوده اند۱%

                                                                                                                                   54%

بازاریاب های مرتبط با  یک بنگاه  به بنگاه دیگر  سطوح بالای موفقیت   بازاریابی محتوا را گزارش کرده اند گفته اند که دو عامل مربوط به موفقیت شامل ارزشی که محتوایشان فراهم می کند ۸۳% و تغیرات مربوط به وب سایت بوده است.

عوامل موفقیت بازاریابهای محتوا در ۱۲ ماه گذشته

   
   ۶۰%
  ۴۵% 
 ۳۷%۳۷% 

۸۳%

               90                          80                       60                       40                       20

ارزشی که محتوای ما فراهم می کند ۸۳%

تغیرات وب سایت ( محتوای جدید) ۶۰%

تغیرات راهبردی ۴۵%

جستجوی رتبه بندی ۳۷%

تعیرات رفتارهای خریدار مصرف کنننده ( زمان بیشتر صرف اینترنت) ۲۵%

رسانه بدست آمده ( مثال اشارات روابط عمومی، پوشش رسانه) ۲۱%

تغیرات خدمات و محصولات ما ۱۵%

سایر ۲%

بازاریاب های مرتبط با  یک بنگاه  به بنگاه دیگر که سطوح پایین موفقیت   بازاریابی محتوا را گزارش کرده اند گفته اند که دو عامل مربوط به پایین بودن سطح موفقیت شامل چالشهایی که تولید محتوا ایجاد می کند ۶۳% و  موارد مربوط به راهبرد بوده است ۵۱%

عوامل فقدان موفقیت  بازاریابهای محتوا در ۱۲ ماه گذشته مربوط به یک بنگاه به بنگاه دیگر

          80                               60                              40                              20

چالش های ایجاد محتوا ۶۳%

موارد راهبردی ۵۱%

چالش های توزیع محتوا ۳۳%

چالش های اندازه گیری محتوا ۳۳%

معیارهای حذف هزینه داخلی ۲۶%

موارد مربوط به پاند می ۲۶%

سایر ۱۴%

ساختار تیم و برون سپاری

بیشتر پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که  اندازه بازاریابی محتوا تیمشان در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته تغیر نکرده است در حالیکه  یک سوم دیگر گفتند که اندازه بازاریابی محتوای تیمشان افزایش یافته است. شرکت های بزرگ تا حدی محتمل است که کاهش را گزارش کرده اند.

در نکات نظر سنجی پر شده، خیلی از پاسخ دهندگان که کار بیشتری برای تیمی که اندازه اش عوض نشده بود انجام داده اند یا کار بیشتری بخاطر فصل کم کاری پاندمی و گذراندن دوران قرنطینه انجام داده اند. همانطور که یک پاسخ دهنده گفت : اندازه تیم یک چالش است در زمانی که رشد بازاریابی محتوا ادامه دارد و نرخ استخدام کند شده است. ۳۲% از پاسخ دهندگان نشان دادند که رنج تیم بازاریابی محتوایشان از ۲ تا ۵ کارمند می باشد. با اینحال ۳۵% گفتند که آنها یک کارمندی که بتواند تمام وقت خود را روی بازاریابی محتوا صرف کند ندارند (جای تعجب ندارد، این مورد مربوط است به شرکت های کوچک).

درصدی گفته اند برون سپاری سازمانشان برای حداقل یک فعالیت بازاریابی محتوا امسال زیاد تغیر نکرد.برای شرکت های بزرگ با ۱۰۰۰ کارمند استثنا است ( ۷۱% سال گذشته در مقابل ۶۱% امسال)

کسانی که برون سپاری کرده اند گفته اند که چالش بسیار بزرگشان، پیدا کردن شرکایی است با مهارت کافی ۶۹% موارد مربوط به بوجه ۵۱% و پیدا کردن شرکایی است که درک کنند / قادر باشند روی مخاطبین خود تاثیر بگذارند. ۴۳%  

شرکت ما نیازمند محتوای بیشتری است. ما جایگاه مناسب تری به کار می گیریم و مردمان کمتری صنایع ما را به خوبی می شناسند تا به شرکت ما وارد شوند و پروژه های کوچکی برای ما انجام دهند.

اکثر پاسخ دهندگان (۵۷%) اندازه تیم بازاریابی محتوایشان مانند ۱۲ ماه گذشته بوده است و ۳۱% گفتند که اندازه تیم افزایش یافته است. شرکت های بزرگ تغییرات بیشتری را بصورت کلی در اندازه تیم شان دیدند. ۳۸% گزارش کردند که تغییرات کلی روی انداره تیم افزایش یافته و ۱۷% گفتند که تغییرات اندازه تیم کاهش یافته است.

اندازه تیم بازاریابی محتوا از یک بنگاه به بنگاه دیگر در مفایسه با ۱۲ ماه گذشته

بزرگبالای ۱۰۰۰ کارمندمتوسط۱۰۰-۹۹۹کارمندکوچک۱-۹۹ کارمندتمام پاسخ دهندگان 
۳۸%۳۳%۲۷%۳۱%افزایش یافته
۴۵%۵۲%۶۶%۵۷%همان اندازه مانده
۱۱%۶%۳%۶%کاهش یافته بخاطر تاثیرات اقتصادی پاندمی
۳%۳%۲%۲%کاهش یافته بخاطر تاثیرات اقتصادی پاندمی و دلایل دیگر
۳%۶%۲%۴%کاهش یافته بعلت دلایل نامربوط به پاندمی

۳۵% از تمام پاسخ دهندگان گفتند که سازمانشان کارمندی ندارد که تمام وقت خود را صرف بازاریابی محتوا نماید. شرکت های بزرگ و متوسط مایل هستند که تیم های بزرگ تری تشکیل دهند، اغلب در دامنه ۲-۵ کارمند.

اندازه تیم بازاریابی محتوای سازمانهایی شامل دو بنگاه کسب و کار

( تمام وقت/ اختصاص یافته به بازاریابی محتوا)

بزرگبالای ۱۰۰۰ کارمندمتوسط۱۰۰-۹۹۹کارمندکوچک۱-۹۹ کارمندتمام پاسخ دهندگان 
۱۱%۳%۰%۴%+۱۱
۱۹%۵%۱%۶%۶-۱۰
۴۰%۴۳%۲۲%۳۲%۲-۵
۱۱%۲۵%۲۷%۲۳%۱
۱۹%۲۴%۵۰%۳۵%هیچ کارمندی تمام وقت خود را اختصاص نداده است

۴۹% گفتند سازمانشان حد اقل یک فعالیت بازاریابی را برون سپاری می کند با شرکت های بزرگ که محتمل است می خواهند خدماتشان را توسط این سازمانها انجام دهند و محصولاتشان را ایجاد کنند. این درصد ها مانند سال گذشته است بدون هیچ استثنا قابل ذکری. پارسال ۷۱% پاسخ دهندگان از شرکت های بزرگ گفتند که آنها برون سپاری شدند در مقایسه با  امسال ۶۱%.

آیا سازمان شما هر فعالیت بازاریابی محتوا را برون سپاری می کند؟

بزرگبالای ۱۰۰۰ کارمندمتوسط۱۰۰-۹۹۹کارمندکوچک۱-۹۹ کارمندتمام پاسخ دهندگان 
۶۱%۶۰%۳۷%۴۹%yes
۳۹%۴۰%۶۳%۵۱%No

در میان شرکت هایی که برون سپاری را انجام می دهند، ایجاد محتوا، فعالیتی است که بیشترین برون سپاری روی آن انجام شده است. 

فعالیت های برون سپاری سازمانهایی که  بازاریابی محتوا از یک بنگاه به بنگاه دیگر انجام می دهند.

                          80                                60                                   40                            20

ایجاد محتوا (۸۶%)

توزیع محتوا (۳۰)

برنامه ریزی تحریریه (۱۱%)

راهبرد محتوا ۱۰%

فن آوری محتوا ۱۰%

اندازه گیری ۹%

سایر ۱۰

بالاترین چالش گزارش شده برای بازاریاب های یک بنگاه به بنگاه دیگر که در هنگام برون سپاری پیدا کردن شرکایی با تجربه و تخصص کافی.

۵ چالش سطح بالا هنگامی که در جستجوی کمک برای بازاریابی محتوای سازمانهای برون سپاری شده هستیم

    80                           60                            40                            20

پیدا کردن شرکایی با تجربه و تخصص کافی (۶۹%)

موارد مربوط به بودجه (۵۱%)

پیدا کردن شرکایی که درک می کنند / قادرند تاثیر بگذارند روی مخاطبین ما ۴۳%

فقدان معیارهای واضح و روشن بازگشت سرمایه ۳۶%

فقدان ادغام با فرآیندها/ ایزارهای سازمان ما ۲۴%

پیدا کردن شرکایی که پند و نصیحت راهبردی کافی را فراهم می کنند. ۲۱%

پیدا کردن شرکایی که همواره به موقع تحویل می دهند ۱۶%

فقدان راه حل های جامع از یک شریک ۱۵%

سایر۹%

ایجاد محتوا و توزیع آن

ما یک افزایشی در سازمانهایی که محتوا / همکاری/ فن آوری گردش کار را ایجاد کردند دیدیم ( ۵۸% امسال در برابر ۴۸% سال گذشته) – جای تعجب ندارد  در دنیای کار از خانه

فراتر از فن آوریهای وسیع تر، ما از بازاریاب ها پرسیدیم که چه ابزاری آنها/ تیم شان به کار بردند در هنگام ایجاد محتوا. کلید ابزارهای جستجو (۷۸%) و تقویم های تحریریه (۷۰%) بالای فهرست قرار دارند. با کمال تعجب، فقط ۲۲% نشان دادند که آنها رویه ها و ابزارهای راستی آزمایی به کار برده اند، نشان می دهد یک گام مهم برای سازمانهایی که اعتبار و درستی را با مخاطبینشان بسازند حذف شده است.

با توجه به انواع محتوا که آنها به کار می برند، پست های وبلاگ / مقاله های کوتاه بالای لیست قرار دارد. واضحا بازاریاب ها یک کاهش در بکاربردن وقایع در ارتباط با انسان در طول ۱۲ ماه گذشته گزارش کرده اند.( ۴۲% از ۷۳%) در حالیکه بکاربردن وقایع مجازی/ وبینارها/ درس های برخط از ۵۷% به ۶۷% افزایش یافته است.

بخاطر آنکه اجتماعات بر خط یک روش خوبی برای جذب مخاطبین و ساختن ارتباطات نشان می دهند، یک سوال جدید در نظر سنجی از بازاریاب ها پرسیده شد اگر سازمانشان یک راه خوب را ثبت کرده بودند.۳۲% گفتند بله. در میان سازمانهایی که روش خوبی را برای جذب مخاطبین نداشتند ۲۷% محتمل است که برای ۱۲ ماه آینده به این روش دست پیدا کنند. در حالیکه ۴۸% دیگر گفتند برای آنها محتمل نیست.
 

مشتریان با سوالات الکترونیکی بمباران شدند. مخصوصا الان که جلسات و وقایع غیر حضور فیزیکی است و منتظر شرکت حضوری در جلسات هستند. چگونه ما محتوای متقاعد کننده خود را ایجاد کنیم که به طریقی که از درهم و برهمی برجسته شود.

فن آوریهای پیشرفته ای که سازمانهای یک بنگاه به بنگاه دیگر به کارمیبرند به منظور کمک به بازاریابی محتوا ابزار تحلیلی۸۸% و انتشار رسانه های اجتماعی/ تحلیل ها ۸۱% نرم افزارهای بازاریابی با ایمیل ۷۸% است. این درصد ها مشابه درصدهای سال گذشته می باشد با یک استثنا قابل توجه:

به کار بردن ایجاد محتوا / همکاری/ گردش کار فن آوری ها افزایش یافته است از ۴۸% به ۵۸%

فن آوریهایی که سازمانهای یک بنگاه به بنگاه دیگر به کار می برند برای کمک به بازاریابی محتوا

۸۱%

۷۸%

۵۸%

۵۶%

۵۳%

۳۹%

۲۴%

۲۰%

۲%

     90                        80                        60                       40                         20

ابزارهای تحلیلی  ( مانند سایت های تحلیلی ، داشبورد ها)۸۸%

انتشار رسانه های اجتماعی/ تحلیلی ۸۱%

نرم افزار بازاریابی با ایمیل ۷۸%

ایجاد محتوا / همکاری / گردش کار ۵۸%

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ۵۶%

سیستم مدیریت محتوا ۵۳%

سیستم خودکار بازاریابی ۳۹%

برنامه توزیع محتوا ۲۴%

عملکرد محتوا/ تحلیل های پیشنهادی ۲۰%

سایر ۲%

۷۸%  به کاربردند ابزارهای تحقیق کلیدی رابرای بهینه سازی موتور های جستجو (SEO ) در طول فرآیند ایجاد محتوا در حالیکه ۲۲% پردازش ها/ ابزارهای راستی آزمایی را به کاربردند.

ابزارهای ویرایشی که بازاریاب های بنگاه به بنگاه به کار بردند در حالیکه محتوا را ایجاد می کردند.

      80                         60                            40                             20

تحقیق کلیدی برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) 78%

تقویم تحریری ۷۰%

به اشتراک گذاشتن اسناد برای جمع آوری و ردیابی ایده ها ( اسناد گوگل ، اکسل) ۶۹%

شخصیت ها ( مثال خریدار، مشتری، مخاطب ) ۵۶%

نوشتن با ابزارهای قابل خواندن ( Grammarly ، ویرایشگر همینگوی) ۴۸%

نرم افزارهای ایده پردازی/ همکاری/ مدیریت پروژه ۴۷%

ابزارها / رویه های راستی آزمایی ۲۲%

سایر ۳%

مانند سال گذشته، پست های وبلاگ/ مقاله های کوتاه و خبر نامه های ایمیلی بالاترین سطح انواع محتوا بودند.

تغییرات بزرگی که امسال ایجاد شد:

وقایعی که نیازمند حضور فیزیکی اشخاص بود  کا هش یافت از ۷۳% به ۴۲%

وقایع مجازی/ وبینارها/ درس های بر خط افزایش یافت از ۵۷% به ۶۷%

پخش زنده محتوا افزایش یافت از ۱۰% به ۲۹%

از تمام انواع محتوایی که آنها به کار بردند بازاریاب های بنگاه به بنگاه گفتند پست های وبلاگ/ مقاله های کوتاه و وقایع مجازی / وبینارها/ درس های برخط (هردو با هم ۲۲%) در ۱۲ ماه گذشته بهترین نتایج بازاریابی محتوا کلی را برای سازمانشان فراهم کرد.

دیگر محتوا ها به کاربرده شده در ۱۲ ماه گذشته:

روزنامه های الکترونیکی ۱۶%، روزنامه های چاپ شده ۱۱% کتاب های چاپ شده ۵% و سایر ۵%

       100                  80                      60                      40                      20

پست های وبلاگ / مقاله های کوتاه ۹۳%

خبر نامه های ایمیل ۷۷%

مطالعات موردی ۶۸%

ویدیو های از قبل تهیه شده ۶۸%

وقایع مجازی/ وبینارها/ درس های برخط ۶۷%

اینفوگرافیک / چارت ها/ عکس ها ۶۵%

کتاب های و راهنماهای الکترونیکی ۵۴%

کاغذ های سفید ۴۷%

وقایع نیازمند حضور فیزیکی ۴۲%

متن های طولانی ( مثال مقاله های ۳۰۰۰ یا بیشتر کلمه ای) ۳۲%

ویدیو ها ( پخش زنده محتوا) ۲۹%

گزارش های تحقیقی (۲۸%)

پادکست ها ۲۶%

۳۲% از بازاریاب های بنگاه به بنگاه گفتند سازمانشان یک اجتماع بر خط را تاسیس کردند. در بین بازارهایی که تاسیس نکرده بودند ۲۷% گفتند که محتملا در ۱۲ ماه آینده این اجتماع را تاسیس می کنند. در حالیکه ۴۸% دیگر گفتند این موضوع نامحتمل است.

آیا سازمان بنگاه به بنگاه شما یک اجتماع برخط تاسیس کرده است؟

                                                                                             32%

                                                 بله