گزارش بازاریابی که مانند گزارش های دیگر نمی باشد

گزارش بازاریابی که مانند گزارش های دیگر نمی باشد

گزارش بازاریابی که مانند گزارش های دیگر نمی باشد

گزارش بازاریابی که مانند گزارش های دیگر نمی باشد 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

گزارش بازاریابی که مانند گزارش های دیگر نمی باشد

بازاریاب ها خوش آمدید به سال ۲۰۲۰. این سال با دهه بعدی حرفه ما شروع می شود.ما نمی توانیم هر چیزی را پیش بینی کنیم که در دهه بعدی تغییر خواهد کرد. اما می توانیم به آنچه که امروز در حال اتفاق افتادن است نگاه کنیم. و آن را برای بهتر فهمیدن تغییری که در پیش روی ماست بکارگیریم.

روند ها و داده ها از ۳۴۰۰  بازاریاب جهانی بعلاوه راهبردهای مترقی از متخصصان و شرکاء

۲۰۲۰

سرفصل ها

 راهبرد بازاریابی محتوا با  Christina Perricone

راهبرد بازاریابی رسانه جمعی با Crystal King

راهبرد تبلیغات دیجیتال با Josh Chang

راهبرد وب با Debbie Farese

راهبرد بهینه سازی موتور جستجو با Matthew Howells-Barby

گزارش گیری و راهبرد تخصیص یافته با Bridget Zingale

راهبرد بازاریابی با ایمیل با Cynthia Price

راهبرد بازاریابی محاوره ای با Marwa Greaves

راهبرد تحقیق بازار با Ellie Mirman

یافته های بیشتر

دموگراف های نظرسنجی

همکاران

مقدمه

بازاریاب ها خوش آمدید به سال ۲۰۲۰. این سال با دهه بعدی حرفه ما شروع می شود.ما نمی توانیم هر چیزی را پیش بینی کنیم که در دهه بعدی تغییر خواهد کرد. اما می توانیم به آنچه که امروز در حال اتفاق افتادن است نگاه کنیم. و آن را برای بهتر فهمیدن تغییری که در پیش روی ماست بکارگیریم.

همانطور که ما وارد دهه بعدی بازاریابی می شویم، تنها یک چیزی معین است : تغییر بیشتری در راه است. برای کمک به بازاریاب ها که هر جا امسال شروع کنند، ما از ۳۴۰۰ بازاریاب نظر سنجی  در سراسر دنیا کردیم و راهبردهای ابداعانه را از حرفه ای ها در هاب اسپات، لیتموس، و کنیون بدست آوردیم. نتیجه گزارش یک نگاه عمیق به بازاریابی در وضعیت حال می باشد.

این تعیین می کند تلاشهای ما را برای اتصال بازاریابی به رشد کسب و کار. و تاکید می کند تعهد ما را برای کل تجربه مشتری در بازاریابی، فروش ها و پشتیبانی مشتری.

در هر نقطه ای یک زمان ترس آور و هیجان انگیز برای بازاریاب ها است. به خاطر آنکه شما برای آینده برنامه ریزی می کنید، پرسیدن اجتناب ناپذیر است. این گزارش برای کمک به پاسخ به آنها گرد آوری شده است.

حالت های زیادی از گزارش های بازاریابی وجود دارد اما این گزارش مانند آنها نیست.

راهبرد بازاریابی محتوا در سال ۲۰۲۰

وقتی کسب کار خود را در بازاریابی محتوا سرمایه گذاری می کنید، توانایی خود را برای درگیر شدن با شخصیت های خریداران خود تقویت می کنید، مسیر خود را برای دستیابی بیشتر تبدیل می کنید، آگاهی از برند را افزایش می دهید و با مخاطبین خود تماس برقرار می کنید. این دو سوال را برای من ایجاد کرد : ۱) آیا شرکت شما هم اکنون بصورت فعالانه در بازاریابی محتوا سرمایه گذاری کرده است؟ ۲)آیا شما این سرمایه گذاری باارزش را در سال ۲۰۲۰ شروع می کنید یا ادامه می دهید؟ بازاریابی محتوا می تواند به شکل های زیادی باشد. این کلید برای شناسایی اینکه عملیات بازاریابی محتوا موثر بوده است که کسب و کار شما بتواند آنها را برای رسیدن به اهداف بازاریابی بکاربرد. بگذارید داده های زیر بعضی از تصمیمات شما را راهنمایی کند.

آیا شرکت شما بصورت فعالانه در بازاریابی محتوا سرمایه گذاری می کند؟

۷۰% بازاریاب ها بصورت فعالانه در بازاریابی محتوا شرکت می کنند.

 چقدر بازاریابی محتوا برای کل راهبرد بازاریابی مهم است؟

  Not at all important:  به هیچ وجه مهم نیست

   Slightly important:  کمی مهم

    Moderately important:  در حد متوسط مهم  

    Very important: بسیار مهم

     Extremely important:  خیلی زیاد مهم

تقریبا ۶۰% بازاریاب ها بیان کردند که بازاریابی محتوا بسیار مهم و بشدت مهم بوده است برای کل راهبردشان.

آیا برنامه ای برای افزایش سرمایه خود در بازاریابی محتوا در سال ۲۰۲۰ دارید؟

با اینحال فقط ۲۴% از بازاریاب ها برنامه ای برای افزایش سرمایه خود در بازاریابی محتوا در سال ۲۰۲۰ داشتند.

چگونه موفقیت راهبرد بازاریابی محتوا را اندازه می گیرید؟

تولید فرآیند شناسایی پتانسیل مشتری ها برای محصولات کسب و کار و خدمات

فروش ها ( sales )

ترافیک سایت

اتفاق افتادن در یک محل یا سایت مخصوص ( onsite engagement )

شرکت در اجتماع ( social engagement )

موفقیت SEO

قدرت و اختیار ( Authority )

معمولیترین اندازه گیری برای موفقیت بازاریابی محتوا کل فروش می باشد.

بهینه سازی های موتور جستجو می روند که در سال ۲۰۲۰ دیده شوند. اما چه چیز خوبی پیدا می شود اگر محتوا معتبر و متقاعد کننده نباشد؟ برای بردن بازی بازاریابی محتوا   برندها لازم دارند که روی بهینه سازی، شخصی سازی و تجربیات محتوا فعال شده تاثیر گذاران تمرکز کنند.

شما برای چند بخش مخاطب محتوا ایجاد می کنید؟

بازاریاب ها برای چندین بخش مخاطب محتوا ایجاد می کنند. سه بخش مخاطب معمولی ترین است.

چه فرم ها و شکل ها ی رسانه با راهبرد محتوای شما بکار برده می شود؟     

Blogs وبلاگ ها 

Videos ویدیوها

Infographics اینفوگرافیک ها 

Case studies مطالعات موردی

eBooks کتابهای الکتریکی  

White papers کاغذ های سفید  

Checklist لیست کارهایی که لازم است انجام شود 

Interview   مصاحبه

Other سایر

برای چه کانالهایی شما محتوا ایجاد می کنید؟

اولین کانال پخش برای محتوا بوده است facebook

چه نوع از ویدیو هایی شما در آن سرمایه گذاری می کنید؟

Customer case studies مطالعات موردی مشتری

Product Demoes نسخه های نمایشی محصولات

Brand storytelling داستان برند

Product of service promotion ارتقا سرویس محصول

Social engagement درگیر شدن با رسانه

ارتقا ویدیوها و بیان داستان برند معمولی ترین انواع ویدیو ایجاد شده بوسیله بازاریاب ها است.

هیچ پویش بازاریابی وجود ندارد که به همه بخورد. هر کشور منطقه و محلی احتیاجات، واژه شناسی یکتا و وسایل مصرف اطلاعات  خودش را دارد. ثبت یک راهبرد بازاریابی محتوای جهانی ضروری است اما ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد. برای آنکه پویش های بازاریابی محتوا واقعا جهانی باشد ما نیاز داریم که با احتیاجات منطقه ای و اختلاف های هر بازاری سازگار باشیم در حالیکه هنوز در حال نقل کردن پیام اصلی هستیم.

چه معیارهای بازاریابی محتوایی شما ردیابی می کنید؟

Conversions تبدیل

Website Trafficترافیک وب سایت

Engagement time زمان درگیر شدن

Social media engagement در گیر شدن با رسانه جمعی

Email subscribers مشترکین ایمیل

Search ranking رتبه بندی جستجو

Not sure   نامطمئن

معمولی ترین  ردیابی معیارهای بازاریابی محتوا ترافیک وب سایت و درگیر شدن با رسانه جمعی است.

راهبرد بازاریابی رسانه جمعی در سال ۲۰۲۰

اگر روند های رسانه جمعی از سال ۲۰۱۹ به ما هر چیزی را آموخت، محتوای شخصی سازی شده کلید موفقیت بود. ما همچنین برندهایی را مشاهده کردیم شروع کردند به گوش دادن با دقت تر به مخاطبین خود. من فقط این را انتظار دارم  برای تشدید کردن در سال ۲۰۲۰ با حرکت دنیا به سمت تنظیمات داده های محکمتر و انتظارات بیشتر از مردم برای محتوایی که مصرف می کنند. دنیا برای پخش رسانه جمعی عمومی بی حس است.

در بالای آن کانالهای رسانه جمعی بیشتری از قبل وجود دارد. اما سه دسته اصلی هنوز با توجه به بازگشت سرمایه بالای بسته قرار دارند. داده های زیر به ما می گوید بازاریاب ها گزارش کرده اند که facebook  بیشترین بازگشت سرمایه را دارد. کل مقاله من را در این سایت ببینید:

آیا شرکت شما فعالانه در بازاریابی رسانه جمعی سرمایه گذاری می کند؟

۷۴% از بازاریاب های جهانی ادامه دادند سرمایه گذاری در بازاریابی رسانه اجتماعی را.

چه بنیادهای رسانه جمعی شرکت شما در آن سرمایه گذاری می کند؟

Twitter،   Instagramو Facebook بالای این بسته قرار دارند بنیان های رسانه های جمعی بکاربرده شده توسط بازاریاب ها

کدام کانالهای رسانه جمعی شرکت شما بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را دارد؟

Facebook در بالاترین کانال جمعی باقی مانده است که توسط بازاریاب ها با بالاترین بازگشت سرمایه بکاربرده شده است.

کدام ویژگی فیس بوک ارزشمندترین ویژگی برای رسیدن به اهداف بازاریابی بوده است؟

Facebook business page صفحه کسب و کار فیس بوک

Facebook groupsگروههای فیس بوک

Facebook messengerپیغام رسان فیس بوک

Facebook eventsوقایع فیس بوک

Facebook advertising تبلیغات فیس بوک

۱۸ % بازاریاب ها گروه های فیس بوک را بکاربرده اند.

برند ها لازم دارند که شخصیت خود را توسعه دهند و ارزش هایی را پایه ریزی کنند به منظور توانایی داشتن برهم کنش های معنی دار شخص به شخص. این همان دلیلی است که در دنیای پر از سر و صدا و توجه محدود سربلند هستند. کوچک و معتبر در مقابل بزرگ و عمومی برنده خواهد بود. ویژگیهای بیشتری می خواهید؟ به گروه های خصوصی، تاثیر گذاران کوچک و حرکت های اجتماعی که به برند شما مربوط هستند توجه کنید.

چند وقت به چند وقت کسب و کار خود را در رسانه جمعی پست می کنید؟

معمولی ترین زمان منتشر کردن در رسانه جمعی ۳ تا ۴ بار در هفته است.

در کنار کانالهای اجتماعی ، چه نوعی از محتوا پیدا کردید که بیشترین موفقیت را برای در گیر شدن برای مخاطب اجتماعی شما داشته باشد؟

Text- based posts: پست های بر پایه متن 

Video posts: پست های تصویری

Photo/ imagery        عکس / تصویر سازی

Influencer posts: پست های تاثیرگذار

User generated: پست هایی که کاربر ایجاد کرده

Partnership posts: پست های به اشتراک گذاشته شده

Other: سایر

عکس و پست های تصویری بیشترین نوع محتوا بکاربرده شده برای افزایش مشغول شدن مخاطب است.

تاکتیک های شرکت شما برای بازاریابی رسانه اجتماعی چیست؟

Social listening: گوش دادن اجتماعی

Live video: تصویر زنده

Direct messaging پیغام رسانی مستقیم    

Augmented reality: واقعیت افزوده

User- generated: پست هایی که کاربر ایجاد کرده است

Hashtags: هشتگ ها

Other: سایر

گوش دادن اجتماعی اولین تاکتیک بکاربرده شده بوسیله بازاریاب ها می باشد.

راهبرد تبلیغاتی دیجیتال ۲۰۲۰

عناصر زیادی تحت تبلیغات بازاریابی قرار می گیرند: طراحی، هدف گذاری، بهینه سازی ها، آنالیز و بیشتر. کانالهای محتوای ارگانیک پر شده اند و تبایغات پولی یک راه موثر برای قراردادن محتوای شما در سطح  بالای  ذهن آنها قرار دارد. اما تنوع و گستره موضوع می تواند آزمون  آن را مشکل کند برای ماهر شدن و بیان کردن موضوع. اگر شرکت شما برنامه ریزی می کند برای سرمایه گذاری در تبلیغات دیجیتالی، زمانی را برای ارزیابی روندها و آنالیز داده های پویش های گذشته خود در نظر بگیرید برای اینکه ببینید چگونه شما می توانید به طور موثر پولهایتان را در بازاریابی سرمایه گذاری کنید.

مقاله کامل من را در این سایت بررسی کنید:

چه درصدی از کل بودجه بازاریابی خود را روی تبلیغات فروشی صرف می کنید.

چقدر مهم است تبلیغات پولی برای کل راهبرد بازاریابی شما؟

۶۸% از بازاریاب ها بیان کردند که تبلیغات پولی بسیار مهم یا شدیدا مهم است برای کل بازاریابی آنها کدام کانال پولی برای شرکت شما بیشترین بازگشت سرمایه شما را دارد؟

Paid search جستجوی پولی  

We are unable to measure the ROI of your paid advertising

ما قادر نیستیم که بازگشت سرمایه شما را از تبلیغات پولی اندازه بگیریم.

تبلیغات فیس بوک و گوگل بالاترین بازگشت سرمایه را فراهم می کند.

بالارفتن قیمت تبلیغات بین دیگر چیزها، باید توجه بازاریاب ها را به وب سایت هایی که با کلیک کردن یک صفحه روی صفحات دیگر ایجاد می شود و بهینه سازی سرعت تبدیل جلب کنند. تمرکز جدید نیازمند این است که بازاریاب ها روان شناسی کاربرها را بفهمند. در بیشتر موارد این قابلیت بد استفاده از آن نیست که مسدود می شود بلکه فقدان وضوح و انگیزه و محرک آن است.

اولین هدف تبلیغات پولی شما چیست؟

Brand awareness and reach آگاهی از برند و رسیدن  

Web traffic & engagement ترافیک وب سایت و درگیر شدن با آن 

Conversions   تبدیلات  

Sales فروش ها

 Not sureمطمئن نیست

۳۳% بازاریاب ها تبلیغات را برای افزایش آگاهی از برند بکار می برند و ۲۴% تبلیغات را بکار می برند برای تاثیر مستقیم فروش .

بازاریاب ها لازم دارند که شروع به فکر کردن راجع به ابزار و مسیر دستیابی اشان  جلوتر از مخاطبین خود کنند و در آن یا علاقه به محصول دارند یا علاقه به محتوا.  راهبردهای ارتقا داده شده خود را طوری طرح ریزی کنید که مطمئن شوید مخاطبین تبلیغات را بسیار مربوط به خودشان می دانند.  بازاریاب ها ممکن است که وسوسه شوند برای هدف گیری مخاطبین که علاقه خود را در محتوایشان با تبلیغات محصول بیان می کنند. اما محتاط باشید. 

چه بهینه سازی تاکتیکی عملکرد شما را توسعه می دهد؟

Audience target: هدف مخاطب

Ad creative A/B تبلیغات خلاق

Landing page A/B    صفحات که در سایت های دیگر باز می شوند

Ad placement تعیین سطح تبلیغات

Bid strategy: راهبرد پیشنهاد

Not sure مطمئن نیست

تعیین سطح تبلیغات و هدف گذاری مخاطبین بالاترین سطح بهینه سازی تاکتیک های بکاربرده شده بوسیله مبلغین است.

راهبرد سایت در سال ۲۰۲۰

خوش آمدید به سال ۲۰۲۰.  داده های ما به ما می گوید که ۶۳% از بازاریاب ها به دنبال ایجاد وب سایت به روز شده در امسال هستند. شما هستید؟ بحث در مورد راهبرد سایت می تواند جهت های زیادی داشته باشد از نوشتن متن تا مسیر های تبدیل.  هنگامی که ما بهینه سازی وب سایت و راه برد کلی وب را در نظر می گیریم قابلیت دستیابی باید یکی از اهداف اصلی شما در سال ۲۰۲۰ و سال های بعد باشد. قابلیت در دسترس بودن بک گزینه گسترده و وسیعی می باشد. اما تعداد کمی از چیزهای اصلی وجود دارد که من روی آنها تمرکز کرده ام.تغییربسیار بزرگ و پیوسته به وسائل موبایل،  شفافیت و افشای اطلاعات و تفسیر قصد کاربر. در سال ۲۰۲۰ راهبرد وب خود را متناسب با نیازهای مخاطبین بسازید. فراهم کردن بزرگ تجربه کاربر به شما اجازه می دهد بسیار آسانتر پیغامتان را ارائه دهید و بتوانید اهداف کسب و کار خود را ببینید.داده زیر را بررسی کنید . یک راهبرد وب را با کاربر خود در ذهن تان بسازید.

آیا شرکت شما در بروزرسانی وب در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری کرده است؟

۶۳% از بازاریاب ها در بروزرسانی وب سایت امسال سرمایه گذاری کرده اند.

چه کانالهایی شرکت شما برای بازاریابی کسب و کارتان به کار می برد.

وب سایت کسب و کار بیشترین کانال توزیع بکاربرده شده برای بازاریاب ها است.

وب سایت ها از کسب و کار دیجیتالی کارها تا هرچیزی شدن بغیر از آن چیزی که باید باشند را پوشش می دهند. برای بازاریاب ها،سال ۲۰۲۰ تماما راجع به کم کردن پیچیدگی و حتی بیشتر و ایجاد شفافیت و کوتاه و مختصر تجربه کاربر خواهد بود.در آخر، هدف ما باید فراهم کردن کاربرهایی با اطلاعاتی که آنها می خواهند در زمان و جایی که آن را نیاز دارند باشد.

برای رسیدن به این موضوع ، طراحی متقاعد کننده و سر راست به استاندارد های قابل دسترس نزدیک می شود و شخصی سازی ضروری است.

کدام تاکتیک از نظر شما مفید ترین در بهبود عملکرد سایت و طبقه بندی آن است؟

Mobile optimized site: سایت بهینه سازی موبایل

Create & optimize: ایجاد و بهینه سازی

Improve page load: بهبود صفحات بارگذاری شده

Fixing site errors: رفع خطاهای سایت

Optimizing internal: بهینه سازی داخلی

Using image alt: به کاربردن جایگزین تصویر

Leveraging canonical: شیوه بکار بردن استاندارد

Install SSL: نصب پریز امن

Fix broken links: درست کردن لینک های خراب شده

Not sure: مطمئن نیست

None of the above: هیچ کدام از آنها

برای بهبود عملکرد سایت،  اولین تاکتیک فنی SEO  بکاربرده شده  بوسیله بازاریاب ها بهینه سازی عملکرد موبایل است.

چه می شود اگر به شما بگویم که محتوای بازاریابی شما بجز ۶۱ میلیون نفر در ایالت متحده آمریکا است؟ یک نفر از ۴ نفر در ایالت متحده آمریکا با ناتوانی زندگی می کنند. در دسترس بودن یک نگرش است و طراحی شامل آن یک روش است.

چه سیستم مدیریت محتوایی در حال حاضر بکار می برید؟

۱۸% بازاریاب ها ورد پرس را به عنوان سیستم مدیریت محتوای وب سایت شان  انتخاب کردند.

چه تاکتیک های بهینه سازی عملکرد تبلیغات شما را بهبود می بخشد؟

۱۷% بازاریاب ها تست کردن صفحات باز شده در سایت های دیگر را برای بهبود نرخ و سرعت های تبدیل به کاربرده اند

راهبرد بهینه سازی موتور جستجو در سال ۲۰۲۰

در بهینه سازی موتور جستجو، هر چیزی به تجربه کاربرمتصل است. و تجربه وابسته به فراهم کردن اطلاعاتی است که یک شخص به دنبال به طریقی که موتور جستجو می تواند شناسایی کند است. این می رساند که چگونه موتور های جستجو اطلاعات را برای کاربران فراهم می کنند.موتور های جستجو بهتر و بهتر می شوند در فهمیدن قصد و هدف  از جستجو. این بدین معنی است که آنها نتایج جستجوی دقیقتر و منحصر به فردی را فراهم می کنند که پرسش خاص کاربر را بهتر جواب می دهند. محتوای روی وب سایت شما لازم است که یک راه حلی برای مشکل کاربر فراهم کنند یا می تواند مشکل کاربر پیدا کردن یک مقاله یا یک لغت باشد. در اخیرترین نظر سنجی HubSpot  64% بازاریاب ها گفتند که آنها در بهینه سازی موتور جستجو بصورت فعالانه سرمایه گذاری کردند. در حالی که من مایلم که مقدار افزایش قابل توجه را ببینم ، بهینه سازی موتور جستجو در تمام صنایع با اولویت ترین مورد بوده است. هنگامی که شما راهبرد بهینه سازی موتور جستجوی خود را تشکیل می دهید از داده ها و معیار های زیر برای کمک استفاده کنید.

کل مقاله من را در سایت زیر ببینید:

آیا شرکت شما بصورت فعالانه در بهینه سازی موتور جستجو وقت صرف می کند؟

در حدود ۶۴% از بازاریاب ها بصورت فعالانه در بهینه سازی موتور جستجو وقت صرف کردند.

چقدر مهم است بهینه سازی موتور جستجو برای تمام راهبرد بازاریابی شما؟

۵۵% از بازاریاب ها بهینه سازی موتور جستجو را بسیار مهم و بشدت مهم برای تمام راهبرد بازاریابیشان در نظر گرفتند .

آیا شرکت شما در بروزرسانی فنی SEO برای وب سایتتان سرمایه گذاری می کند؟

بالای ۵۲% از بازاریاب ها در بروزرسانی فنی (SEO) برای وب سایتشان سرمایه گذاری می کنند.

الگوریتم های جستجوی گوگل سعی می کنند که متن را به تصویر، صدا( پادکست ها) و ویدیوها انتقال دهند. در حالیکه فنون بهینه سازی اسناد ویژه و خاص مهم هستند فراموش نکنید که همیشه  متن پایه و اساس جستجو خواهد بود بنابراین مطمئن باشید که متن دربازه این موضوع توصیف کننده است و این باعث می شود که کمک کند تا در جستجو در جای خوبی قرار گیرد.

چه تاکتیک های بهینه سازی موتور جستجو هم اکنون شرکت شما به کار می برد؟

Strategic keywordلغت کلیدی راهبردی

Optimize load speed بهینه سازی سرعت بارگذاری

Localizationمحلی سازی 

Optimize for mobileبهینه سازی برای موبایل 

Topic clusters صفحات وب سایتی که به هم متصل هستند 

Backlinkingوب سایتی که لینکی را از دیگر وب سایت ها به آن وب سایت ایجاد می کند 

بهینه سازی سرعت صفحات بالاترین جایگاه تاکتیک به کاربرده شده برای بهبود عملکرد جستجو است.

تاکتیک های بهینه سازی موتور جستجوی شما چقدر موثر است در کمک به شما برای رسیدن به اهداف بازاریابی؟

تقریبا ۵۰% بازاریاب ها تاکتیک های بهینه سازی جستجوی خود را خیلی موثر در کمک به رسیدن به اهداف شرکتشان در نظر می گیرند.

در فهمیدن بهینه سازی موتور جستجو ، پیش بینی، اندازه گیری بهینه سازی های خاص جستجو غیر پولی مشکل  وجود دارد.  در سال ۲۰۲۰، گزارش گران  بهینه سازی موتور جستجو به طور موثری ابتکارات را به نتایج گره خواهند زد با رفتن به سوی فراتر از اندازه گیری سنتی SEO نشانگر عملگر کلیدی مانند طبقه بندی لغات کلیدی و ترافیک برای نشان دادن تاثیر بهینه سازی روی اهداف گسترده تر کسب و کار.

چگونه موفقیت راهبرد موتور جستجویتان را اندازه گیری می کنید؟

Keyword rankingsطبقه بندی های لغات کلیدی

Organic trafficترافیک غیر پولی

Time spent on page زمان صرف شده روی صفحه باز شده 

Bounce rate نرخ امتیاز 

Click through rateنرخ اندازه گیری اینکه چقدر خوب لغات کلیدی و تبلیغات و فهرست شدن مجانی داردانجام می شود.

Domain authorityامتیازطبقه بندی موتور جستجو که یک اندازه ای از اینکه چقدر یک سایت موفق بوده در آوردن نتایج جستجو

Returning visitors and direct visitors نرخ بازگشت بازدید کننده ها به سایت که قبلا ازآن سایت دیدن کرده اند.

تمرکز کردن روی سرعت صفحه.

برای کاربرها و ربات ها اهمیت دارد و از اهمیت نمی افتد. ربات گوگل به طور میانگین فقط ۵۰-۶۰ منبع را در هر صفحه می آورد، بنابراین احتمالا ارزش دارد کشف تاکتیک هایی مانند بارگذاری با سرعت بسیار کم منابع خلاقانه در انتهای وب سایت.

کدام یکی از ابزارهای بهینه سازی موتور جستجو را هم اکنون به کارمی برید؟

تجزیه و تحلیل گوگل بالاترین ابزار بهینه سازی موتور جستجو بکاربرده شده توسط بازاریاب ها است.

آیا شما هم اکنون سعی در طبقه بندی متن های کوتاهی که در بالای نتایج جستجوی گوگل ظاهر می شود می کنید؟

۵۳% از بازاریاب ها بصورت فعالانه سعی در طبقه بندی برای متون کوتاه بالای نتایج جستجوی گوگل می کنند.

 راهبرد گزارش کردن در سال ۲۰۲۰

راهبرد گزارش دادن در مورد تاثیر بازاریاب ها در رسیدن به اهداف خاص شرکت بازاریابی را در هر صنعتی متحول کرده است. داده های بازاریابی به کسب و کار ها اجازه می دهد که بیشتر تصمیمات با اطلاعات در مورد نیازهای مخاطبین خود، چالش ها و علاقه آنها بگیرند. برای سالها گزارش کردن بر اساس اینفوگراف ها، کارهای عجیبی را برای بازاریاب ها انجام داده است.

نکات مربوط به داده های مانند سن، قومیت، نسل، محل ، تحصیلات و استخدام تیم های بازاریابی را مطلع کرده و تاثیر پویش ها را برای هیات ها افزایش داده است. متاسفانه، فقط داده های اینفوگراف می تواند مقدار کمی در مورد چیزی که مردم جستجو می کنند و محصولات و خدمات ما را خریداری می کنند به ما بگوید. سال ۲۰۲۰ سالی است که داده ها بیشتر بر اساس مردم است. در سایت زیر در مورد ۳۴۰۰ بازاریاب که دارند در مورد جنبه های گزارش کردن  از داده های نظرسنجی ما می گویند بیشتر بدانید.

مقاله کامل من را در سایت زیر بررسی کنید:  

آیا شرکت شما هم اکنون راهبرد گزارش کردن را به کار می برد؟

۵۲% از بازاریاب ها راهبرد بازاریابی را بکارگرفته اند.

چقدر شما مطمئن هستید هنگامی که تصمیمی روی بودجه می گیرید که شما روی ابتکاراتی سرمایه گذاری می کنید که روی بازده شرکت تاثیر می گذارد؟

۹۱% از بازاریاب ها تا حدی مطمئن یا خیلی مطمئن هستند که آنها در برنامه هایی که روی بازده تاثیر می گذاری سرمایه گذاری می کنند.

تنظیمات داده و حریم خصوصی مانند GDPR  شانس منحصر به فردی را برای دوباره فکر کردن در مورد نشانگرهای عملگر کلیدی شما و راهبرد تحلیلی شما فراهم می کند- و آنها را طوری میزان کنید که شما فقط داده هایی جمع آوری کنید که می توانید بینشی از آنها بدست آورید. گزارش های بازاریابی نباید فقط روی اینکه شما آن کار را چگونه انجام داده اید تمرکز کند بلکه روی اینکه چگونه بهتر انجام دهید باید تمرکز داشته باشد. بنابراین درک اینکه هدف کاربر شما برای تغییر و فوائد وابسته به آن برای پویش های بازاریابی چه بوده است  آن چیزی است که شما را در سال ۲۰۲۰ و پس از آن موفق می سازد.

آیا شرکت شما در مورد اینکه پویش های بازاریابی مستقیما روی بازده شرکت شما تاثیر می گذارد گزارش داده است؟

با اینحال، ارزش دارد بگوییم که بالای ۷۵% از بازاریاب ها گزارش کردند که آنها در حال گزارش اینکه چگونه پویش ها مستقیما بازده را تحت تاثیر قرار می دهد هستند

به نظر می رسد که رویکرد ما برای تحلیل ها و گزارش دادن در حال تغییر مسیر از انجام دادن کار در بنیاد و اساس جمع آوری منبع ( به عنوان مثال تحلیلی های گوگل) و کار کردن با آن در بنیاد و اساس  بر پایه ابر برای تجسم کردن و اداره کردن در اندازه مناسب است.  رابط های کاربری گرافیکی باعث پیشرفت پایگاه داده ای می شوند که بصورت پیوسته از تحلیلگرهای وب، CRM ها منابع رسانه ای و بیشتر گرفته می شوند.

چقدر برای شرکت شما مهم است درک بازگشت سرمایه پویش های شما؟

فقط ۳۵% از بازاریاب ها گفتند که درک کردن بازگشت سرمایه پویششان خیلی مهم و بشدت مهم است.

راهبرد بازاریابی ایمیل در سال ۲۰۲۰:

بازاریابی ایمیل زنده و هیجان انگیز تر و موثرتر از هر آنچه که قبلا بوده است.

در زمانی که بیشتر بازاریاب ها می جنگیدند تا از سر و صدا عبور کنند و لازم بود که برای توجه مخاطبینشان بجنگند، اکثریت غافلگیر کننده بازاریاب های ایمیل مشغول شدن با ایمیل را در طول ۱۲ ماه گذشته دیدند. مشتریان پیوسته ترجیح می دادند برقراری تماس با برند ها را از طریق ایمیل و بازاریاب های ایمیل بازگشت سرمایه خود را از طریق ایمیل سر به فلک کشیده می دیدند. در تحقیق گذشته از شرکت لیتموس، ما یافتیم که برای هر ۱ دلاری که بازاریاب ها روی بازاریابی با ایمیل خرج می کردند ۴۲ دلار به آنها بر می گردد. بنابراین کجا باید سعی و تلاشتان را امسال متمرکز کنند؟ ادغام، تقسیم بندی، آزمایش چه نوع ایمیلی شما امسال در آن سرمایه گذاری می کنید؟