گزارش آنالیز SWOT

گزارش آنالیز SWOT

گزارش آنالیز SWOT

گزارش آنالیز SWOT 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

فهرست

 • مقدمه
 • روش SWOT
 • یافته های اصلی آنالیز SWOT
 • آنالیز SWOT برای هر کشور
 • ۳.۱ اتریش
 • ۳.۲ کروواسی
 • ۳.۳ جمهوری چک
 • ۳.۴ مجارستان
 • ۳.۵ ایتالیا
 • ۳.۶ لهستان
 • ۳.۷ اسلوانی

مقدمه

کارآیی انرژی نکته کلیدی در سیاست ها و ساختمان های انرژی اتحادیه اروپا است، چون بزرگ ترین مشتریان در تمرکز این سیاست ها قرار دارند. اتحادیه اورپا به دنبال ارتقای نقش بخش عمومی در کارآیی انرژی است و ادارات عمومی باید این شاخص را به عنوان فرصت به جای وظیفه در نظر بگیرند: کار در دیدگاه کارآیی انرژی یعنی تحریک فعالیت های اقتصادی و فرصت های جدید شغلی، این یعنی استفاده از منابع عمومی در یک روش کارآمد تر، اجتناب از اتلاف ها و مطابقت همزمان با نیاز های جهانی محافظت محیطی که بیشتر از همیشه اولویت توسعه پایدار و با دوام نسل های کنونی و آینده قرار گرفته اند.

بیشتر از همه، بخش آموزش (تحصیل)، فعالی خاص در این شرایط است زیرا افزون بر مزیت عملی کاهش مصرف بدست آمده از بازسازی ساختمان مدارس، فرصتی برای مشارکت کاربران (معلمان، دانش آموزان، سرایدار ها ها و والدین)، در افزایش آگاهی اهمیت هر یک از این موارد در استفاده و مصرف منابع انرژی وجود دارد. این یعنی شکل دادن شهروندان فردا برای استفاده آگاهانه و مسئولانه از منابع انرژی، اقتصادی یا طبیعی.

به عنوان بدنه های عمومی، شهرداری ها نیز در ارتقای معیار های EE در کنار دولت های مرکزی (اصلی) به عنوان مدیر بسیاری از ساختمان های آموزشی، معمولاً به جای ساختمان های قدیمی و با انرژی ناکارآمد، مشارکت می کنند. در شرایط محلی، بازسازی ساختمان های عمومی، فرای ارتقای محیطی، یک مزیت قابل توجه در شرایط پس انداز پول با پیامد احتمال تخصیص بهتر منابع مالی عمومی برای رفاه جامعه دارد.

علی رغم این مزایا، موانع بسیاری برای اجرای پروژه های EE در مدارس وجود دارند. محدودیت هایی گوناگونی وجود دارند که می توانند از اجرای ساده ترین یا ارزان ترین مداخله ها نیز ممناعت کنند، و اجازه دهند پروژه های بازسازی انرژی مجتمع ساختمان ها وارد استاندارد Nzeb شوند. موانع اصلی برای بازسازی انرژی ساختمان های مدارس به استاندارد Nzeb در پروژه feedschools (گزارش D.T2.1.1 را ببینید) در میان کشور های شرکت کننده، جهانی هستند. آن ها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • نبود هماهنگی قانونی و تعریف واضح و مشخص از استاندارد nZEB برای ساختمان های بازسازی شده.
 • نبود سوبسید ها یا تنوع برای دستیابی بهتر به استاندارد nZEB بعد از بازسازی.
 • نبود دانش/ آگاهی در مورد کل استاندارد nZEB مرتبط با وظایف و استراتژی های ملی.
 • نبود دانش چگونگی اجرای پروژه های بازسازی انرژی nZEB در سطح محلی/ منطقه ای.

کار هایی که این موانع را بر می دارند برای تحریک بازسازی انرژی nZEB ساختمان های عمومی در مقیاس بزرگ تر، مورد نیاز هستند.

برای درک بهتر محرک ها و موانع اجرای پروژه های EE در مدارس، از شرکای پروژه FEEDSCHOOLS خواسته شد تا یک آنالیز مرتبط SWOT برای کشور های آن ها آماده کنند، یعنی در کل مشارکت شهرداری ها. هدف این گزارش ارائه بازبینی کلی از نتایج آنالیز SWOT در میان کشور های شریک پروژه (اتریش، کروواسی، جمهوری چک، بلغارستان، ایتالیا، لهستان و اسلوانی) است که بر اساس آن آنالیز کلی SWOT برای اجرای پروژه های EE در مدارس ایجاد شد. تمرکز بر بازسازی انرژی ساختمان های عمومی در مدارس خاص است.

روش SWOT

آنالیز SWOT یک روش آنالیزی است که برای تشخیص و طبقه بندی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی (فرصت ها و تهدید ها) که در یک حوزه خاص مانند یک سازمان یا یک قلمرو مانند یک منقطه، ملت یا شهر با آن روبرو شدیم. این آنالیز اطلاعاتی ارائه می کند که در هماهنگی منابع و قابلیت های (داخلی) تا محیط رقابتی (خارجی) سازمانی مفید است که این سازمان در آن کار می کند و بنابراین استفاده مهمی برای پروسه برنامه ریزی استراتژیک دارد. منطق استراتژیک نیاز به در نظر گیری الگوی آینده کار هایی دارد که باید نقاط قوت و فرصت ها را با هم ترکیب کرده، تهدید ها را کنار زده و به دنبال غلبه بر ضعف ها باشد.

به طور خاص تر، سری سوالاتی که باید در آنالیز SWOT پاسخ داده شوند، شبیه به سوالات ارائه شده در جدول زیر خواهند بود.

برای تسهیل پروسه توسعه SWOT برای شرکای پروژه FEEDSCHOOLS، الگویی برای چنین آنالیزی آماده شده است. این الگو متداول ترین عوامل داخلی و خارجی را تعریف کرده که باید در ارتباط با اجرای پروژه های EE در مدارس در نظر گرفته شوند (الگویی با عوامل و معیار ها در فصل ۳ ارائه شده است). برای هر عامل، معیار ها بر اساس اینکه کدام می توانند تعیین کننده نشان دادن نقاط قوت یا ضعف در عامل داخلی و فرصت یا تهدید در مورد عوامل خارجی باشند، تنظیم شدند. شرکای پروژه باید عوامل منفی (ضعف ها و تهدید ها) را با رنگ قرمز و عوامل مثبت (نقاط قوت و فرصت ها) را به رنگ قرمز نشانه گذاری کنند. این کار باعث تسهیل مقایسه بین کشور ها و نیز ترسیم نتیجه گیری کلی می شود.

یافته های اصلی از آنالیز SWOT

هر شریک پروژه FEEDSCHOOLS، آنالیز SWOT خود را برای اجرای پروژه های EE در مدارس، مبتنی بر الگوی آماده شده، تهیه کرده است. این آنالیز های SWOT فردی در فصل ۴ ارائه شدند. بر اساس کار آن ها، یک آنالیز کلی SWOT برای اجرای پروژه های EE در مدارس طراحی شده و در زیر ارائه شده است:

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (یا سرد تر)  مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

قابل توجه ترین نقاط قوت مرتبط با اجرای پروژه های EE در مدارس، به دست آمده در اکثر کشور های شرکای پروژه عبارتند از:

 • پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسه
 • مدارس دوستدار محیط زیست و
 • شرایط آب و هوایی که باعث جذاب شدن پروژه های EE می شوند (…)

قابل توجه ترین نقاط ضعف بدست آمده عبارتند از:

 • نبود ظرفیت ها در مدارس برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE
 • نبود ظرفیت در موسساتی که مدارس را برای تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس، مدیریت می کنند.
 • در دسترس نبودن بودجه خود شرکا برای اجرای معیار های EE
 • رویکرد های پیچیده برای رسیدن به تامین مالی به صورت وام.

مهم ترین فرصت های دیده شده عبارتند از:

 • افزایش مورد انتظار در قیمت های انرژی
 • در دسترس بودن طرح های تامین مالی مشترک برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپا و
 • علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارس

تهدید های اجرای پروژه های EE در مدارس عبارتند از:

 • نبود شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EE
 • بازار ESCO با توسعه ضعیف
 • بازار PPP با توسعه ضعیف

بر اساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت:

 1. در داخل، نیاز به ایجاد ظرفیت در میان مدارس و موسساتی وجود دارد که مداراس (مقامات محلی) را برای توسعه و اجرای پروژه های EE مدیریت می کنند.
 2. در خارج، نیاز به تضمین دسترسی مستمر و شفاف به تامین مالی مشترک برای پروژه های EE در مدارس و ایجاد محیط کاری برای جذب سرمایه خصوصی در پروژه های EE از طریق مدل های ESCO و PPP وجود دارد.

اتریش

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعفنظرات برای سلول های داخلی
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندتنها در جوامع و شهر های بزرگ تری که بیش از دو کارمند برای توسعه و تهیه پروژه های EE دارند.
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEبه طور نرمال هیچ عضو کارمندی وجود ندارد که توانایی نظارت بر اجرا داشته باشد (تنها کارمندان آموزشی و مراقبان، مسئول مدارس ۳-۲ هستند)
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EEتمایل در حال افزایش است و پروژه های تغییر رفتار مستقیم در حال بیشتر شدن هستند (اجرا شده در دروس)، اما هنوز هم تعداد زیادی مدرسه بدون این کارمندان هستند.
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EEتنها در جوامع و شهر های بزرگ تر
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیرهیچ کلیاتی امکان پذیر نیست
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر 
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیربستگی به موقعیت کلی مالی شهرداری دارد
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیربه طور کل بله (اما با منابع مالی پایان می یابد)
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)مدیترانه ای (یا گرم تر) 
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده 
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربلهبه طور نرمال بله، اما رویکردی برای خارج شدن آن ها از میراث فرهنگی وجود دارد (مخصوصاً در مدارس مدرن). این کار می تواند شروع شود و برای بسیاری از مدارس انجام شده است
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربلهدر برخی موارد، در شهر های بزرگ
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید هانظرات برای ستون های نارنجی رنگ
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیردر اصل بله- مدارس فدرال از رویکرد EPC استفاده می کنند اما برخی شهرداری ها نگرانی های زیادی دارند. مدل های PPP برای ساختمان های جدید استفاده شدند.
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیرسوبسید ها هر ساله در حال تغییر هستند و تامین مالی مشترک در بخش های متفاوت با هم فرق دارند
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیرتنها اگر آن ها خدماتی را از بودجه خود پرداخت کنند
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافتهاما هنوز هم بازار پله ایست
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار 
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر 
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیربله، اما EPC بازاری پله ایست بنابراین اعضای بازار کمی دارد. اجرای کلاسیک: بله (بخش عمومی سرمایه گذار اصلی است)
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافتهدر اصل بله. PPP اغلب برای ساختمان های جدید استفاده شده است.
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%زیر ۲.۵% برای شهرداری ها
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیردر تئوری بله، اما پروژه های اول نشان دادند خیلی پیچیده است و به کار نمی آید. بنابراین خیلی توصیه نمی شود.

کروواسی

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

جمهوری چک

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)  مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

مجارستان

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

ایتالیا

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

لهستان

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)  مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر

اسلوانی

سوالاتی برای تصمیم گیری در مورد اینکه عامل خارجی/ داخلی در کدام طبقه بندی قرار گیردعوامل داخلی مدرسه شما
نقاط قوتنقاط ضعف
ظرفیت های موسساتی که مدارس را برای توسعه پروژه های EE مدیریت می کنند۲ کارمندانی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستندکمتر از ۲ کارمندی که قادر به توسعه و تهیه پروژه EE هستند
ظرفیت های مدرسه برای اجرا/ نظارت بر اجرای پروژه سرمایه گذاری EE۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EEکمتر از ۳ کارمند با دانش فنی مربوط به معیار های EE
ظرفیت های مدرسه برای اجرای معیار های رفتاری مناسب در میان کارمندان و دانش آموزان۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های ارتقای EE کار کنندکمتر از دو کارمند مشارکت کننده در فعالیت های ارتقای EE
ظرفیت های موسساتی که تهیه برنامه های پشتیبانی تامین مالی برای پروژه های EE در مدارس را مدیریت می کنند۲ کارمندی که می خواهند در فعالیت های تامین مالی برای EE کار کنندکمتر از ۲ کارمند با تمایل به مشارکت در فعالیت های تامین مالی EE
پشتیبانی و تعهد از مدیریت مدرسهبلهخیر
در دسترس بودن تمامی اسناد اداری برای اثبات قانونی و مالکیت ساختمان مدرسهبلهخیر
دسترسی بودجه برای اجرای معیار های EEبلهخیر
سیاست های دوستدار محیط زیست مدرسهبلهخیر
شرایط آب و هواقاره ای (سرد تر)  مدیترانه ای (یا گرم تر)
رویکرد موفقیت در تامین مالی وامراحتپیچیده
ساختمان محافظت شده مدرسه به عنوان یک میراث فرهنگیخیربله
مالکیت و مدیریت تقسیم شده بین موسسات متفاوتخیربله
 عوامل خارجی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری EE در مدرسه
 فرصت هاتهدید ها
طرح های تامین مالی مشترک موجود برای پروژه های EE در مدارس از منابع ملی یا اتحادیه اروپابلهخیر
شرایط بلند مدت، پایدار، به خوبی شناخته شده و شفاف برای تامین مالی مشترک پروژه های EEبلهخیر
پشتیبانی فنی در دسترس برای آماده کردن پروژه های EEبلهخیر
بازار ESCO توسعه یافتهتوسعه یافتهتوسعه نیافته
تغییرات مورد انتظار در قیمت های انرژیافزایش انتظارکاهش انتظار
چهارچوب قانونی واضح، شفاف و کافیبلهخیر
علاقه بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های EE در مدارسبلهخیر
بازار توسعه یافته PPتوسعه یافتهتوسعه نیافته
نرخ میانگین بهرهبیشتر از ۲.۵%بیشتر از ۴%
احتمال شکل گیری دسته ای از مدارس با موسسات/ آژانس های دیگر برای تسهیل اجرای پروژه های EE در مدارسبلهخیر