چگونگی استفاده از ۴P یا آمیخته بازاریابی برای فروش محصول

چگونگی استفاده از 4P یا آمیخته بازاریابی برای فروش محصول

چگونگی استفاده از ۴P یا آمیخته بازاریابی برای فروش محصول

چگونگی استفاده از ۴P یا آمیخته بازاریابی برای فروش محصول 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مجددا از زاویه دیگری به موضوع بسیار مهم ۴p و آمیخته بازاریابی خواهم پرداخت. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره این باشما صحبت خواهند کرد که چگونه باید ۴P آمیخته بازاریابی برای فروش محصول خودمان استفاده کنیم.