فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

تحلیل SWOT روش موثری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف یک واحد و همچنین بررسی فرصتهای آن واحد و تهدیداتی که پیش­روی واحد است، می ­باشد. در زمان انجام تحلیل SWOT، از سوال و اظهارات هر دسته می­توان استفاده کرد تا در خصوص نحوه پاسخدهی واحد راهنمایی شود.

آیتم اصلینقطه قوت (داخلی)نقطه ضعف (داخلی)فرصتها (خارجی)تهدیدها (خارجی)
 -شما (بخش/ دانشکده) چه کاری را بهتری انجام میدهید؟ – مهارتها/ منابع ارائه شده مثالها: – دانشجویان کافی در بخش   – دانشکده ها در زمینه اعطای کمک بلاعوض و تامین مالی موفق بودند – دانشکده ها مایل به تدریس دوره های آنلاین هستند – دانشجویان در بخش ازنظر علمی آماده هستند – دانشکده ها از مشاوران عالی نیز هستند– چه چیزی می­تواند بهبود یابد؟ – چه کاری را بدتر انجام میدهید؟ از چه چیزی باید اجتناب نموده/ اصلاح کنید؟ مثالها: -نبود دلار کافی برای جذب (یا حفظ) دانشکده های کلیدی – دانشکده مقالات داوری معدودی را منتشر کرده است – دانشجویان به دلیل فرصتهای شغلی تمالی به ترک منطقه را ندارند. – نرخ نگهداشت (حفظ) کمتر از حد میانگین است.    – برنامه با چه فرصتهایی مواجه است؟ -چه نقاط قوتی می­تواند توسعه یابد؟ روندهای موردنظر حرفه چیست؟ مثالها: – فارغ التحصیلان استخدام می شوند. – مشارکت با دانشکده های محلی – کارآموزی با کافرمایان محلی که به راحتی در دسترس هستند – متقاضیان خوب برای برنامه فارغ التحصیلی-موانع در معرض واحد چیست؟ -چه رقابتی انجام می­شود؟ -آیا تغییراتی در حرفه وجود دارد؟ – آیا فناوری تهدید در حال تغییر است؟ -چیزهایی که ممکن است مانع از ارائه برنامه شوند. – شرایط خارجی واحد که اثر منفی دارد. مثالها: – دانشگاه مجبور است تا بودجه را قطع کند. – دولت برنامه فارغ التحصیلی را با توجه به پایین بودن رقبا قطع می کند – دانشکده فریب می­ دهد  
 – شما (بخش/ دانشکده) چه کاری را بخوبی انجام می دهید؟ موفق می شوید؟ شهرت؟ – مهارتها/ منابع ارائه شده– چه چیزی می تواند بهبود یابد؟ – چه کاری را بدتر انجام می دهید؟ – از چه چیزی باید اجتناب نموده/ اصلاح کنید؟  – برنامه با چه فرصتهایی مواجه است؟ -چه نقاط قوتی می­تواند توسعه یابد؟ روندهای موردنظر حرفه چیست؟  –موانع در معرض واحد چیست؟ -چه رقابتی انجام می­شود؟ -آیا تغییراتی در حرفه وجود دارد؟ – آیا فناوری تهدید در حال تغییر است؟ -چیزهایی که ممکن است مانع از ارائه برنامه شوند. – شرایط خارجی واحد که اثر منفی دارد.
آمار جمعیتی و مقایسه (فرم گزارش داده D)    
توصیه به تمرین کردن    
سیستم ارزیابی- از چه روشهایی برای ارزیابی عملکرد دانشجو استفاده می شود؟    
حمایت علمی از دانشجویان نیازمند به اصلاح    
حمایت مالی    
مشارکت دانشجویی/ پاداش/ دستاوردها    
رضایت از برنامه (استفاده از داده ها از ارزیابی آموزش دانشجو/ نظرسنجی از نظر دانشجو، و اداره ارزیابی و برنامه ریزی دنشگاه/ نظرسنجی فارغ التحصیلی)    
نظرسنجی از دانشجوان فارغ التحصیل شده (اداره ارزیابی و برنامه ریزی دانشگاه)    
اطلاعات فارغ التحصیلان/ نظرسنجی    
پروژه های خاص/ کارآموزی    
بررسی بیشتر و درجات بعدی (فرم گزارش داده ها E)    
نظرسنجی کارفرما    
اطلاعات نیروی کار (تقاضاها، رقابت)    
تجهیزات    
تسهیلات    
هولدینگ کتابخانه    
خدمات حمایت دانشجویی (آزمایشگاه نوشتاری، آزمایشگاه ریاضیات، تدریس و غیره)    
سازمانهای دانشجویی    
واحدهای علمی داخلی    
واحدهای غیر علمی داخلی    
خارجی به دانشگاه- ازجمله خدمات جامعه (رجوع به هدف دانشگاه #۴)    
پشتیبانی اداری    
پشتیبانی تامین مالی دانشگاه (فرم گزارش داده F)    
هزینه های حقوق (فرم گزارش داده F)    
هزینه های عملیاتی (فرم گزارش داده F)    
هزینه های سرمایه (فرم گزارش داده F)    
اعطای کرسی    
اعطای مقام استادی    
کمکهای خارجی    
سایر بودجه های خارجی    
هزینه های توسعه حرفه ای    

با استفاده از نتایج تحلیل SWOT

سوالات زیر را درنظر بگیرید:

  1. چگونه از نقاط قوت می توان برای بهره مند شدن از فرصتها استفاده کرد؟
  2. چگونه از نقاط قوت می توان برای مقابله با تهدیدها استفاده کرد؟
  3. چگونه نقاط ضعف را می توان به نقاط قوت تبدیل کرد و یا از آنها اجتناب نمود؟
  4. چگونه می توان ر نقاط ضعف غلبه نمود تا تهدیدها مقابله کرد؟