طراحی تجزیه و تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در شش مرحله

رقابتی پورتر در شش مرحله

طراحی تجزیه و تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در شش مرحله

طراحی تجزیه و تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در شش مرحله 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

در این مقاله به بررسی مراحلی می پردازیم که باید برای طراحی مدل تجزیه و تحلیل نیروهای رقابتی پورتر از آن ها استفاده نمایید.پنج نیروی رقابتی پورتر، به شما کمک می کنند تا عوامل خارجی مختلفی که بر موقعیت رقابتی آینده شما تأثیر می گذارند را ارزیابی نمایید.