زاویه و رویکرد دیگری از ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

زاویه و رویکرد دیگری از ارتباطات یکپارچه بازاریابی

زاویه و رویکرد دیگری از ارتباطات یکپارچه بازاریابی 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

در این دنیا رقابتی با رسانه های بیشماربازاریابی و تبلیغات و کمپین های بازاریابی قدرتمند شما باید با استفاده از رویکرد ۳۶۰ درجه یک پیام بازاریابی ثابت را برای تقویت موقعیت خودتان در بازار و تاثیر گذاری بر مشتریان احتمالی خودتان و همچنین مشتریان فعلی داشته باشید.