روش های کارآمد برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات

روش های کارآمد برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات

روش های کارآمد برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات

روش های کارآمد برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

اندازه گیری و سنجش میزان عملکرد در هر بخش از بازاریابی و تبلیغات بایستی مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرد؛ خصوصاً آن که درباره بازگشت سرمایه و بازدهی تبلیغات باشد. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره روش‌های کارآمد اندازه گیری ROI و ROAS صحبت می‌کند.