تجزیه و تحلیل مدل Pestel

تجزیه و تحلیل مدل Pestel

تجزیه و تحلیل مدل Pestel

تجزیه و تحلیل مدل Pestel 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

شناخت کسب و کار محیط حاکم بر آن از لوازم اصلی رشد، موفقیت و پشت سر گذاشتن مسائلی است که خواهی نخواهی به سراغتان خواهد آمد. مدل آنالیز پستل با تمرکز بر ۶ مؤلفه اصلی آنالیز کسب و کار، به شما کمک می‌کند که دیدگاهی نظام مند نسبت به وضعیت موجود و راهکارهای آینده داشته باشید. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار با مدل آنالیز Pestel صحبت می‌کند.