اهمیت، ابزار و مدیریت در زمینه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهمیت، ابزار و مدیریت در زمینه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهمیت، ابزار و مدیریت در زمینه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهمیت، ابزار و مدیریت در زمینه ارتباطات یکپارچه بازاریابی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در فضای دیجیتال، از ابزارها و مدل‌های خاصی بهره می‌برد که بایستی مدیریت شده تا در نهایت به یکپارچه سازی فرایندها و محقق شدن شاخص‌های کلیدی عملکرد دست یابیم. دکتر علی ناصرحجتی در این باره صحبت می‌کند.