الگوی بازاریابی ۵S

الگوی بازاریابی 5S

الگوی بازاریابی ۵S

الگوی بازاریابی ۵S 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مدل ۵S نیز یکی از ده‌ها مدل رشد و توسعه برند و فرایندهای بازاریابی می‌باشد. این مدل نیز به عنوان مکملی برای تعیین استراتژی‌ها و ایجاد سنجه‌های مشخص در پنج مورد اساسی بازاریابی به کار می‌رود. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره این پنج مورد صحبت می‌کند.